Tờ Khai Bệnh Sử Online

(liệt kê các công việc đã làm trong 10 năm gần đây, tính từ thời điểm gần nhất)